Κατοικία
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου υπηρεσίας
Κατοικία
Μιχαήλ Βόδα 89

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1936
Διώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014