Κατοικία και κατάστημα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική Ισογείου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
Κατοικία και κατάστημα
πλατεία Αττικής 3

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Διώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014