Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική αυλόθυρας
Κατοικία
Παρασίου 26

Διώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014