Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια έκκεντρης εισόδου
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Φυλής 35

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1870
Διώροφο νεοκλασικό κτήριο. Κτίστηκε γύρω στα 1870. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014