Κατοικία
  • Γενική άποψη
  • Αυλόθυρα
  • Τμήμα πρόσοψης
  • Άποψη βοηθητικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια απόληξης στέγης, γείσου
Κατοικία
Ζερβού Η. 15

Ισόγειο κτήριο με υπερυψωμένο υπόγειο νεοκλασικού ρυθμού
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014