κατοικία
  • Γενική άποψη
  • Αυλόθυρα
  • Τμήμα πρόσοψης
  • Άποψη βοηθητικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια απόληξης στέγης, γείσου
κατοικία
Ζερβού Η. 15

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014