Κατοικία
  • Γενική όψης επί της οδού Ευρυτανίας
  • Γενική όψης επί της οδού Βελεστίνου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
Κατοικία
Ευρυτανίας 19

Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014