Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική όψης επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας
  • Γενική εξώστη
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική κλιμακοστασίου
  • Λεπτομέρεια αυλόθυρας
Κατοικία
Δουκίσσης Πλακεντίας 1

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1926
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Γεώργιος Μπογράκος
Τριώροφη εκλεκτικιστική κατοικία. Κτίστηκε το 1926 από τον ιδιοκτήτη μηχανικό Γεώργιο Μπογράκο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014