Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική όψης επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας
  • Γενική εξώστη
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική κλιμακοστασίου
  • Λεπτομέρεια αυλόθυρας
Κατοικία
Δουκίσσης Πλακεντίας 1

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1925
Τριώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014