Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια αυλής
Κατοικία
Γυθείου 8

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1932
Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014