Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης (2014)
  • Γενική αυλόθυρας
Κατοικία
Γυθείου 12

Διώροφο κτήριο του Μεσοπολέμου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014