Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική έκκεντρης εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
Κατοικία
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 207

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014