Κατοικία
  • Άποψη όψεων (γωνία των δύο οδών)
  • Πρόσθια όψη
  • Λεπτομέρεια πρόσοψης
  • Παράθυρο
  • Αυλόπορτα
  • Άποψη αυλής
  • Εξώστης
  • Εσωτερική σκάλα
Κατοικία
Τσίλλερ 2

Διώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014