Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Πρατίνου 93

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων, μοντέρνου κινήματος της δεκαετίας του 1930.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014