Κατοικία
  • Γενική άποψη (2017)
  • Εξώστης (2017)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης (2017)
  • Αυλόθυρα (2017)
Κατοικία
Μάρκου Μουσούρου 75

Τριώροφο κτήριο της δεκαετίας του '30
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014