Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
  • Γενική αυλόθυρας
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική παραθύρου υπογείου
  • Λεπτομέρεια στηθαίου δώματος
  • Λεπτομέρεια στηθαίου δώματος
Κατοικία
Κωνσταντινουπόλεως 335

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1928
Ισόγειο κτήριο με υπόγειο και αυλή, δείγμα εκλεκτικισμού. Κτίστηκε στο διάστημα 1926-1928.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014