Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική αυλόθυρας
  • Γενική εισόδου
  • Γενική αυλόθυρας
  • Γενική παραθύρου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική ανοίγματος
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
Κατοικία
Ευαλκίδου 54

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1936
Διώροφο κτήριο με υπόγειο και αυλή, του μοντέρνου κινήματος. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Νταμή Πετρόπουλο. Κτίστηκε το 1936.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014