Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Σαράντη 24

Τριώροφο κτήριο, αλλοιωμένο σε μεγάλο βαθμό
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014