Κατοικία
  • Πρόσοψη κτηρίου (2013)
  • Λεπτομέρεια τοίχου
Κατοικία
Κόντου Κ. 5

Διώροφο κτήριο του Μεσοπολέμου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014