Κατοικία
  • Πρόσοψη κτηρίου
  • Γενική γωνιακή (Πατησίων και Γρηγοροβίου)
  • Πλάγια όψη (οδός Γρηγοροβίου)
Κατοικία
Πατησίων 298

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014