Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια διακόσμησης
  • Λεπτομέρεια παραθύρου
Κατοικία
Αλκιβιάδου 117

Τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων, εκλεκτικιστικής μορφολογίας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014