Κατοικία
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Φιλέταιρου 9

Διώροφο κτήριο του Μεσοπολέμου, αλλοιωμένο σε μεγάλο βαθμό
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014