Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική αυλόθυρας
  • Γενική εξώθυρας
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία με κατάστημα
Υγείας 10

Διώροφo κτήριο νεοκλασικού ρυθμού. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014