Πολυκατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
Πολυκατοικία
Αλκιβιάδου 97

Τριώροφη πολυκατοικία με υπόγειο, εκλεκτικιστικής μορφολογίας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014