Κατοικία
 • Γενική κύριας όψης
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης
 • Γενική κύριας όψης
 • Γενική παραθύρου
 • Γενική κεντρικής εισόδου
 • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
 • Γενική εισόδου
 • Γενική εισόδου
 • Λεπτομέρεια παραθύρου
 • Λεπτομέρεια εισόδου
 • Γενική κύριας εισόδου
 • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία
Κρέσνας 9

Διώροφο κτήριο. Το ισόγειο κτίστηκε την περίοδο του Μεσοπολέμου, ενώ ο όροφος αποτελεί μεταγενέστερη μεταπολεμική προσθήκη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014