Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική αυλόθυρας
  • Γενική παραθύρου
Κατοικία
Σωφρονίου 1

Ισόγειο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014