Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Λεπτομέρεια εισόδου
Κατοικία
Γριμπόβου 8

Διώροφο κτήριο με χρήση κατοικίας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014