Κατοικία
  • Γενική άποψη (2014)
  • Αυλόθυρα (2014)
  • Παράθυρο (2014)
  • Λεπτομέρεια της όψης, εξώστης (2014)
  • Θύρα εισόδου (2014)
Κατοικία
Στίλπωνος 17

Τριώροφο κτήριο με αρχικό πυρήνα προ του 1940
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014