Κατοικία
  • Γενική άποψη από τον δρόμο (2014)
  • Λεπτομέρεια όψης της μεαγενέστερης προσθήκης (2014)
  • Αυλόθυρα (2014)
  • Λεπτομέρεια αυλόθυρας (2014)
  • Λεπτομέρεια αυλόθυρας (2014)
  • Λεπτομέρεια (2014)
Κατοικία
Κυνίσκας 12

Διώροφο κεραμοσκεπές κτήριο με μεταγενέστερη προσθήκη
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014