Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική παραθύρου
Κατοικία
Αδμήτου 72

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1927
Τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων με υπόγειο, δείγμα εκλεκτικισμού. Το κτήριο χρονολογείται το 1927.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014