Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική όψης επί της οδού Αγαθουπόλεως
Κατοικία
Αγαθουπόλεως 14

Διώροφη κατοικία νεοκλασικού ρυθμού. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014