Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική όψης επί της οδού Θήρας
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική παραθύρου
Κατοικία
Θήρας 31

Διώροφη κατοικία εκλεκτικιστικού ρυθμού. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014