Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Γενική εξώστη
  • Γενική εισόδου
Κατοικία
Μοσχονησίων 14

Τριώροφη κατοικία. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014