Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Μοσχονησίων 7

Τριώροφη κατοικία εκλεκτικιστικού ρυθμού
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014