Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία
Πειραιώς 58

Διώροφη κατοικία με νεοκλασικά στοιχεία. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014