Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική όψης επί της οδού Πειραιώς
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Γενική παραθύρων και εξώστη
Κατοικία
Πειραιώς 62

Τριώροφη κατοικία με νεοκλασικά στοιχεία. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014