Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική αυλόθυρας
Κατοικία
Μαραθώνος 16

Ισόγειο κτήριο με νεοκλασικά χαρακτηριστικά. Στην αυλή διακρίνονται συνεχόμενα δωμάτια.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014