Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Γενική εξώστη
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας εισόδου
Κατοικία
Κολοκυνθούς 45

Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014