Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Κολοκυνθούς 43

Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014