Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
Κατοικία
Γιατράκου 8

Ισόγεια κατοικία. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014