Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
Κατοικία
Γιατράκου 10

Διώροφη κατοικία. Το κτήριο αυτό έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014