Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική ανοίγματος με εξώστη
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία
Μεγάλου Αλεξάνδρου 57

Διώροφο κτήριο. Eχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014