Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
Κατοικία με κατάστημα
Μεγάλου Αλεξάνδρου 50

Διώροφο κτήριο, χαρακτηριστικό δείγμα εκλεκτικισμού. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014