Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια επιγραφής
Κατοικία
Μεγάλου Αλεξάνδρου 54

Διώροφο κτήριο νεοκλασικού ρυθμού
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014