Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική εξώθυρας
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Μεγάλου Αλεξάνδρου 56

Διώροφο κτήριο με υπόγειο, του Μεσοπολέμου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014