Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας εισόδου
  • Λεπτομέρεια στέγης
Κατοικία
Αγησιλάου 88

Ισόγεια κατοικία. Το κτήριο αυτό έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014