Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια παραθύρου
  • Λεπτομέρεια στέγης
Κατοικία
Κεραμεικού 123

Ισόγεια κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014