Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Πλαταιών 58A

Ισόγεια κατοικία με αυλή, νεοκλασικού ρυθμού. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014