Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια συμβολής όψεων
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Γενική αυλοθυρών
Κατοικία
Σαλαμίνος 55

Διώροφο κτήριο διαμερισμάτων, νεοκλασικού ρυθμού. Το κτήριο χρονολογείται το 1900 κι έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014