Κατοικία
  • Γενική κτηρίων
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική παραθύρου
Κατοικία
Μέντορος 7

Συγκρότημα δύο διώροφων κατοικιών με κοινή αυλή, νεοκλασικού ρυθμού. Τα κτήρια έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014