Κατοικία
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Γενική παραθύρου
Κατοικία
Μέντορος 9

Ισόγειο κτήριο με αυλή, νεοκλασικού ρυθμού. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014