Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εξώθυρας
  • Λεπτομέρεια εισόδου
  • Γενική παραθύρου
Κατοικία
Αρχιμήδους 52

Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014